top of page
Dove en blinde kinderen een kans geven in Afrika

ONZE VERBINTENIS

HET HANDVEST

Ethische code
Ethique
20200221_Charte_éthique_PageDeGarde.jpg

Raadpleeg het Ethisch Handvest

Het Geslachtshandvest

 

SHC heeft het Gender Charter ondertekend en zet zich daarom in om binnen haar organisatie de nodige acties te ondersteunen, zodat iedereen over dezelfde vrijheden en kansen in de samenleving kan beschikken.

Genre
PLATFORM VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SHC is lid van het Platform voor de Rechten van het Kind in Ontwikkelingssamenwerking , of "PKIO" of "het Platform". Dit is een informele groep met expertise op het gebied van kinderrechten en ontwikkelingssamenwerking. Het platform heeft tot doel de integratie van kinderrechten in het beleid en de uitvoering ervan door de actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking te verzekeren.

Droits de l'enfant
Confidentialité

PRIVACYBELEID

Vertrouwelijkheid van informatie en discretieplicht

 

SHC verbindt zich ertoe om absolute discretie te betrachten en de informatie die haar tijdens haar activiteiten ter kennis wordt gebracht, nauwgezet te respecteren. Deze verplichting is echter ondergeschikt aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die de overdracht van informatie verplichten en de verplichting om feiten of gedrag aan de kaak te stellen die in strijd zijn met het integriteitshandvest.

Bescherming van persoonlijke gegevens en respect voor het privéleven

 

Alle persoonsgegevens waartoe SHC en haar medewerkers toegang hebben, worden verwerkt, gebruikt of opgeslagen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens en de naleving van de privacy onder voorbehoud van andere bindende regelgevende bepalingen.

Lees het privacybeleid van de organisatie

Transparence
TRANSPARANTIE

Financiële controles:

 

SHC wordt jaarlijks gecontroleerd door het Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). Het moet gedetailleerde verhalende en financiële verslagen verstrekken over projecten die in partnerlanden worden uitgevoerd en over alle activiteiten en programma's die in België worden uitgevoerd.

Alle projecten die geheel of gedeeltelijk door publieke donoren worden gefinancierd, worden strikt gecontroleerd door de controleorganen van diezelfde instellingen.

De rekeningen van de ngo worden jaarlijks goedgekeurd door de algemene vergadering na certificering door een erkende auditor.

 

Jaarlijks worden op deze site financiële verslagen gepubliceerd.

 

SHC houdt ter plaatse regelmatig toezicht op de vooruittgang van de verschillende projecten in samenwerking met de financiële diensten van zowel het hoofdkantoor als de partnerorganisaties om een ​​goed beheer van de fondsen te verzekeren.

Jaarlijkse verslagen

Verslag 2018

Verslag 2017

Verslag 2016

Verslag 2015

Verslag 2014

Verslag 2013

Verslag 2012

Verslag 2011

Verslag 2010

bottom of page